Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / spelregels

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen salon De Haargarage, hierna te noemen ‘De Haargarage’, en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnement aanvraagformulier juist is ingevuld door abonnee en bevestigd door De Haargarage.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming abonnement

2.1 Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.

2.2 Het totaal bedrag van het eerste jaar wordt verdeeld over 12 maandelijkse termijnen. Mits het abonnement ‘Maandelsijks opzegbaar’ is. 

2.3 De Haargarage behoudt zich het recht voor om jaarlijks in januari de prijs van het abonnement te indexeren of te wijzigen.

2.4. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal De Haargarage de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. De Haargarage heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.

2.5 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.

2.6 Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.7 Bij voortdurend verzuim zal de Haargarage de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is De Haargarage – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.8 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Haargarage gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit Abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.9 Wanneer een incasso onterecht wordt gestorneerd zal Mollie de abonnee een herinnering sturen.

2.10 Wanneer er geen reactie volgt op de herinnering zoals in artikel 2.9 is beschreven volgt er een incasso procedure.

Artikel 3 Uitvoering

3.1 Abonnee mag onbeperkt aantal keren per maand langs komen voor de kappers behandeling.

Artikel 4 Ingang en opzegtermijn

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten.

4.2 Alle abonnementen die worden aangegaan voor minimaal twaalf maanden, met ingang van de datum van het aanvragen van het kappersabonnement.

4.3 Tijdens de duur van het abonnement kan deze niet worden opgezegd.

4.4 Jaarlijkse abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd met inachteneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

4.5 Het opzeggen van het abonnement kan enkel schriftelijk per e-mail aan info@dehaargarage.nl of in de salon, te Voorthuizen.

4.6 Iedere abonnee heeft een kalendermaand opzegtermijn.

4.7 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5 Redelijk gebruik

5.1 De abonnementen zijn onbeperkt te gebruiken voor de desbetreffende behandeling, dit moet wel op een normale en redelijke wijze gebeuren. Dit is noodzakelijk om misbruik en overlast te voorkomen.

5.2 Gebruik dat niet als redelijk gebruik wordt aangemerkt is in ieder geval, maar niet uitsluitend: Continue of bijna continue, gebruik maken van abonnement. Waar gewoonte maandelijks is, is 3 tot 4 bezoeken per maand (bijna) continue. 

5.3 In het geval ( een vermoeden van) misbruik of in geval van gebruik dat niet als redelijk wordt aangemerkt, kan de Haargarage voorwaarden stellen aan het gebruik, extra kosten voor de behandelingen in rekening brengen naar verhouding van behandeling, of de mogelijkheid tot tijdelijk of geheel opschorten/beëindigen van het abonnement. De Haargarage behoudt het recht voor gebruik van van aansluiting onmogelijk te maken, indien de contractant de aansluiting niet op normale wijze gebruikt of indien dit vermoeden bestaat. De Haargarage is verder niet aansprakelijk.

 

Contact

https://www.dehaargarage.nl is een website van De Haargarage. De Haargarage is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Hoofdstraat 90e, 3781AJ, Voorthuizen
  • Vestigingsadres: Hoofdstraat 90e, 3781AJ, Voorthuizen
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08149596
  • Telefoon: 06 – 2452 0096
  • E-mailadres: Info@dehaargarage.nl
  • KVK-nummer: 84856742
  • BTW-nummer: NL 859835510B01